Ondernemingsgegevens

Gemini Glow, vertegenwoordigd door De Vos Julie
0763.658.234
Schuifelstraat 37
9160 Lokeren
België

Artikel 1: Algemene bepalingen 
Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden (kortweg “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Gemini Glow houdt in dat de klant deze verkoopsvoorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.
Onder het begrip ‘product’ wordt het volgende verstaan: het product dat (of de producten die) door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Gemini Glow binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

Artikel 2: Prijs 
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW.
Gemini Glow is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, btw is dus niet van toepassing.

Indien leveringskosten worden aangerekend, worden deze apart vermeld.
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze prijzen aan te passen. In elk geval worden de producten gefactureerd op basis van de prijs zoals deze van toepassing is op het moment van uw bestelling.

Artikel 3: Aanbod
Alle aanbiedingen van producten die op onze site vermeld staan zijn alleen geldig in België. Onze promotionele aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en indien ze een beperkte geldigheidsduur hebben of onder bepaalde voorwaarden gelden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Gemini Glow niet.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Gemini Glow. Gemini Glow kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet in voorraad is en toch bevestigd is in uw bestelling, dan wordt dit per mail of telefonisch gemeld. Uw product kan dan ofwel in wachtorder geplaatst worden of terugbetaald indien men het niet meer kan bestellen.

Artikel 4: De bestelling en de bevestiging van de transactie
Als u uw bestelling bevestigt door op de knop ‘Bestellen en betalen’ te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopsvoorwaarden volledig. Uw bestelling wordt vervolgens in behandeling genomen, zodat uw bestelling gemiddeld binnen 2 tot 3 werkdagen thuis wordt of op het opgegeven adres / Bpost afhaalpunt.
Zodra uw bestelling in behandeling is genomen, ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie.
We behouden ons het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan omtrent de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. Gemini Glow is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.
De betaling van de producten gebeurt uitsluitend in EURO.
Gemini Glow biedt u verschillende betaalopties en garandeert u een totale veiligheid tijdens uw transacties.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Gemini Glow.

Artikel 5: Betaling
Voor zover niet anders overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor de bezorging van het goed. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Gemini Glow te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Gemini Glow bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de consument aansprakelijk voor de door Gemini Glow geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling voor zover vereist. Indien Gemini Glow bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de consument tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de consument. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag. Daarnaast is consument, indien de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, daarover administratiekosten en een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat consument in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden. Gemini Glow is gerechtigd alle betalingen in een door consument te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen consument uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan Gemini Glow verschuldigd is, ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen.
Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Gemini Glow, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is volledig aan Gemini Glow zijn voldaan.

Artikel 6: Levering 
Prijzen en verkopen zijn vanaf Schuifelstraat 37, 9160 Lokeren – België. De producten worden alleen in België geleverd, op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven bij uw bestelling. Het doorgeven van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen.
Levering is normaal voorzien binnen 3 werkdagen, dit is echter een indicatie, geen garantie. De bestelling zal worden geleverd ten laatste 30 dagen na de aankoop.  
De risico’s verbonden aan verlies, diefstal of beschadiging van de producten is te uwer laste zodra u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit hebt gekregen.

Artikel 7: Garantie 
Wij garanderen dat onze producten overeenstemmen met uw bestelling en dat zij beantwoorden aan de normale verwachtingen die u kunt hebben, rekening houdende met de bijzondere kenmerken van het product. Wij garanderen u eveneens dat onze producten conform zijn aan de regelgeving zoals deze van toepassing is op het tijdstip van uw bestelling.
U verbindt zich ertoe na te gaan of de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde producten overeenstemmen met uw bestelling.
Een klacht voor zichtbare gebreken en ontbrekende producten moet per e-mail aan ons ten laatste 5 dagen na de levering worden overgemaakt. De klachten voor gebrek zijn slechts ontvankelijk en gegrond op voorwaarde dat u de producten niet hebt gebruikt of op een andere wijze hebt beschadigd.
U geniet ook van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken op de geleverde goederen. Een klacht voor verborgen gebreken die niet te wijten zijn aan een geval van overmacht, aan een foutieve handeling van uwentwege of van een derde of die te wijten zijn aan een normale slijtage, moet per e-mail worden ingediend bij onze klantendienst, en dit ten laatste 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek.
Als een geleverd product niet beantwoordt aan uw bestelling, verbinden wij ons ertoe het product te vervangen. Is de vervanging niet mogelijk, verbinden wij ons ertoe u alle ontvangen betalingen terug te betalen.

Artikel 8: Herroepingsrecht 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De bepalingen van dit artikel gelden niet voor op maat gemaakte goederen. Er is enkel sprake van op maat gemaakte goederen indien dit op de betreffende productpagina zo wordt aangegeven. De bepalingen van dit artikel gelden niet voor producten verkocht met kortingen onder de noemer ‘solden’.
De consument heeft het recht aan Gemini Glow mee te delen dat hij afziet van (een gedeelte van) de aankoop, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van motief. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezig krijgt.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, dienen ons hiervan binnen de 14 dagen vanaf de levering op ondubbelzinnige wijze op de hoogte stellen (schriftelijk per post op onderstaand adres, per e-mail of via het contactformulier). U kan hiervoor het modelformulier gebruiken, hoewel niet verplicht.   
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
U dient het / de betreffende goed(eren) onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen op het volgende adres: Gemini Glow, Schuifelstraat 37, 9160 Lokeren – België. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan voor het / de teruggezonden goed(eren), inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. De leveringskosten zullen niet worden terugbetaald indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk wordt herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Kosten door de klant gemaakt voor het terugzenden van de goederen worden niet vergoed. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden en zonder schade door u aangericht, samen met de factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen.

Artikel 9: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
Gemini Glow is niet verplicht tot het nakomen van aangegane verplichtingen tegenover de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Omstandigheden in de zin van voornoemd lid zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 10: Klantendienst
Voor alle mogelijke informatie, vragen, advies of klachten, kunt u ons contacteren door via onderstaande gegevens.

Per post
Gemini Glow
Schuifelstraat 37
9160 Lokeren
België

Per e-mail
info@gemini-glow.com 

Artikel 11: Wijziging van de Algemene Verkoopsvoorwaarden 
Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Gemini Glow zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2023.

Artikel 12: Geldend recht/wetgeving
Het huidige contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van Gent gebracht.